Mode
31 Tháng Năm 2023
Ngày tạo: 09/10/2018 12:06:14 CH - Số lần đọc: 193 - Phản hồi: 0 - Người đăng : Nga voi
không thích Dislike (0)
Căn cứ vào Quyết định số 3318/QĐ - UBND ngày 24/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kế toán thành phố Hà Nội , căn cứ Công văn 140/CV-HKT ngày 16/8/2018 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam về nhiệm kỳ Đại hội các Chi hội, BCH Hội Kế toán thành phố Hà Nội ban hành tài liệu hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi hội Kế toán bao gồm các nội dung như sau:

I/ Quy định chung:
1. Mục đích
2. Yêu cầu
3. Nguyên tắc tổ chức Đại hội
4. Thời gian tổ chức đại hội
II/ Nội dung chuẩn bị Đại hội Chi hội Kế toán:
A. Chuẩn bị trước đại hội
B. Nội dung phục vụ trong đại hội
C. Nội dung thực hiện sau đại hội
III/ Tổ chức thực hiện
Mục Phụ lục bao gồm biểu mẫu kịch bản chi tiết của đại hội

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DOWNLOAD TẠI ĐÂY: Huong_dan_to_chuc_DH_Chihoiketoan.PDF

không thích Dislike (0)